Haly

V súčasnosti je dôležité znižovať energetickú náročnosť výrobných a skladovacích priestorov. Prestavujú totiž nielen pracovné prostredie pre zamestnancov , ale aj miesto na skladovanie produktov, ktoré si majú zachovať svoje vlastnosti.

Naša firma Vám poskytuje dve dostupné varianty opláštenia :

–          Izolovaný variant haly

–          Neizolovaný variant haly

Izolované haly

Aby si produkty zachovali požadovaný stav, vyžaduje si to dodržanie špecifických podmienok okolitého prostredia – správnu teplotu, vlhkosť a kvalitu ovzdušia. Na takéto aplikácie je určený špeciálny systém kazetovej steny, ktorý okrem tepelnotechnických vlastností spĺňa aj požiadavky na požiarnu ochranu a zvukovú izoláciu stavebného objektu.

Ide o systém kazetovej steny, ktorý je vhodný do priemyselných budov, výrobných hál a skladovacích priestorov. Staticky sa navrhuje podobne ako štandardná kazetová stena , pri návrhu je však potrebné zohľadniť redukciu únosnosti kazetových profilov v tlaku vzhľadom na použitie dištančných skrutiek na kotvenie vonkajšieho plášťa. Samotná tiaž vonkajšieho plášťa sa musí preniesť prostredníctvom soklovej výstuhy.

Stenový systém je tvorený trapézovým plechom a podporami ( profily ) , ďalej paropriepustnou fóliou, izoláciou a ďalším trapézovým plechom. Obidva trapézové plechy sú opatrené polyesterovým náterom vo farebnom prevedení podľa požiadaviek zákazníka. Plechy sú špeciálne navrhnuté na používanie tak na vonkajšie ako aj na vnútorné opláštenie. Plechy sú kotvené do podpôr pomocou lakovaných samorezných skrutiek  s podložkami. Plechy na haly sa dodávajú už vopred narezané aj s vyrazenými otvormi pre ľahkú a presnú montáž.

Používaná izolácia je z minerálnych vlákien a je chránená proti prestupu vnútornej vlhkosti na vnútornej strane parotesnou fóliou. Obvykle používaná hrúbka tepelnej izolácie je 150 mm.

Neizolované haly

Strešný systém neizolovanej haly sa skladá z trapézového plechu a väzníc. Trapézový plech má polyesterový náter v rôznom farebnom prevedení. Je špeciálne navrhnutý a používa sa pre jeho dobrú únosnosť a jednoduchú montáž.

Stenový systém neizolovanej haly je tvorený trapézovým plechom s podporami. Má takisto polyesterový náter ako strešný systém.

Oba systémy sú kotvené pomocou lakovaných samorezných skrutiek v rôznych farbách s podložkami.

Tak strecha, ako aj steny môžu byť v prípade neizolovanej haly kedykoľvek neskôr zmenené na izolovaný variant.